CO2 bewust

Nico de Bont vindt het vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Het besef dat we als organisatie willen én kunnen bijdragen aan een schoner milieu met een gezondere leefomgeving, leeft binnen Nico de Bont.

Inspanningen en activiteiten

Die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor diverse inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Deze inspanningen zorgen er voor dat we met niveau 5 de hoogste certificering op de CO2-prestatieladder hebben.

De CO2-prestatieladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten, winst te boeken op verschillende onderwerpen. Efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie zijn enkele belangrijke voorbeelden.

Concrete maatregelen en certificeringen

Al dit soort instrumenten en initiatieven leveren ons waardevolle informatie op, waarmee we gericht actie kunnen ondernemen om duurzaamheid ook écht vorm te geven. Een paar voorbeelden:

  • Inkopen van duurzame stroom, zowel op kantoor als op bouwlocaties
  • Terugdringen van CO2-emissie / brandstofverbruik door monitoring van verbruik per rijder
  • Inkopen van bedrijfswagens met ‘gunstige cijfers’ op CO2-uitstoot
  • Aanbieden van uitsluitend elektrische leaseauto’s
  • CO2 reductie door afvalreductie bij conceptwoningen (publicatie)

CO2-Prestatieladder

In 2009 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder geïntroduceerd. ProRail wil bedrijven die deelnemen aan haar projecten uitdagen hun carbon footprint inzichtelijk te maken en stimuleren om deze actief te verminderen en hier bewust naar te handelen.

Op 16 maart 2011 heeft initiatiefnemer ProRail de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de introductie van versie 2.2 door SKAO is de CO2-Prestatieladder in april 2014 verder doorontwikkeld. Ook hebben de ervaringen van de afgelopen jaren geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen. Inmiddels is met de introductie van versie 3.1 het niveau van het handboek verder omhoog gebracht. De eisen zijn duidelijker en scherper geworden en het onderscheidend vermogen is vergroot.

Inmiddels heeft Hazenberg met niveau 5 het hoogste niveau behaald op de ladder.

Heb je vragen, opmerkingen of tips?

Inzicht

Nico de Bont rapporteert over haar CO2-emissie conform scope 1-3 van het Handboek CO2-Prestatieladder.

Om de emissie inzichtelijk te maken, publiceren wij elk halfjaar een voortgangsrapportage over dit onderwerp. Hierin wordt de relatieve CO2-emissie duidelijk weergegeven en de stand van zaken omtrent initiatieven op CO2-gebied toegelicht.

 

Reductie

Nico de Bont is continu bezig om het energieverbruik en de CO2-emissie verder te verlagen. Hierbij richten we ons onder andere op de inkoop van groene stroom, vergroenen van het leasewagen- en materieelpark, efficiënte uitvoeringsmethoden en het stimuleren van hergebruik van materialen. In het energie- en CO2-reductiebeleid is voor de verschillende categorieën (en per scope) weergegeven welke maatregelen worden ingezet.

 

Transparantie

Goede communicatie, zowel intern als extern, over ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze initiatieven draagt bij aan de bewustwording van de noodzaak om te besparen op energieverbruik. Dit is goed voor het milieu, goed voor Hazenberg en goed voor onze omgeving.

De openheid en transparantie door structurele communicatie past in ons beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij delen graag de resultaten van onze inspanningen op dit gebied. De communicatie verloopt gestructureerd op basis van een CO2-communicatiekalender.

 

Bekijk hieronder de rapportages:

Meest materiële Scope 3 emissies PDF
Ketenanalyse scope 3 | Afval PDF
AC-analyse samenvatting, versie 2019 PDF
co2-voortgangsrapportage-en-energie-actieplan-2023 PDF
ketenanalyse-scope-3 | Beton PDF

Bekijk het energie en CO2 reductiebeleid:

co2-voortgangsrapportage-en-energie-actieplan-2023 PDF

Bekijk het communicatieplan:

communicatieplan-energie-en-co2-2024 PDF