Integriteit | Privacy

TBI Gedragscode

 

Integriteit en gedragscode

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deskundig en professioneel omgaan met het in hen gestelde vertrouwen. De door ons gehanteerde normen en waarden moeten herkenbaar zijn en passen in het dagelijks zakelijk verkeer. Om daar duidelijk in te zijn, heeft TBI een gedragscode vastgesteld, waarin regels zijn opgenomen over de wijze waarop medewerkers van TBI-bedrijven zich in de uitoefening van hun functie dienen te gedragen. Deze gedragscode hebben wij overgenomen en worden door onze medewerkers nageleefd. Voor de uitgebreide beschrijving van deze gedragscode verwijzen wij naar bijgaand document.

Privacyverklaring Hazenberg Bouw B.V.

 

Wij respecteren je privacy

TBI Holdings B.V. en haar ondernemingen - en dus ook Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. - respecteren de privacy van alle bezoekers van de door haar of hen gebruikte website(s). We zorgen er daarbij voor dat persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website www.nicodebont.nl biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kunt u een brochure aanvragen, aanmelden voor een nieuwsbrief, of een (digitaal) formulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. En dus niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

Hoe beschermen we je persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u het recht:

  • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
  • op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier: rechten betrokkenen.

Als u gebruik wenst te maken van (één van uw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u het formulier ‘verzoek rechten van betrokkenen’, volledig in te vullen en te verzenden.

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Gebruik hiervoor het: klachtenformulier.