Veiligheid Is Prioriteit

Written by Ingrid Roefs
14 jul 2020

Veiligheid is van iedereen


Al jaren werken wij aan een veilige bouwplaats en staat veiligheid als thema op 1. Maar hoe zorg je ervoor dat het thema meer wordt dan een verzameling van regels? Dat het verankerd raakt in de houding en het gedrag van mensen? Hoofd Realisatie Maarten Tiedemann heeft samen met Memodidact een 3-jarig programma opgesteld om het veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers te verbeteren en te borgen.

“Als het gaat om veiligheid, dan focusten we de afgelopen jaren vooral op de bouwplaats. We bespraken regels en omgangsvormen en organiseerden Veiligheidsdagen. Het veiligheidsbewustzijn van de hele organisatie bleef echter achter. Ofwel: we deden dingen meer vanuit afspraken en regels maar nog niet vanuit actief zelf vooruitdenken. Dat willen we veranderen,” zegt Maarten. “Onze ambitie was om minimaal trede 3 op de veiligheidsladder te halen. Daarbij moet dit bewustzijn sterk verbeterd zijn. Maar gedrag van mensen verander je niet van vandaag op morgen. Dus hebben we het VIP-programma bedacht: Veiligheid Is Prioriteit. Doel is dat we op alle niveaus binnen de organisatie zelf goed nadenken over veiligheid en daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Want van directeur, projectleider en calculator tot en met werkvoorbereider, uitvoerder en vaklieden: we hebben daar allemaal een eigen rol in."

Veiligheid is Prioriteit

Tijdens de personeelsbijeenkomst #samensterk in oktober 2019 vond de aftrap plaats van het VIP- programma. In deelsessies werden medewerkers getriggerd voor het programma. Begin 2020 zijn we gestart met de 2-daagse ambassadeurstrainingen. Dit heeft ons een grote groep ambassadeurs ‘opgeleverd’, die als dwarsdoorsnede van de organisatie de taak hebben meegekregen om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie verder te brengen. Maarten: “Dat doen ze aan de hand van een persoonlijk actieplan dat ze tijdens de training hebben opgesteld. Het zijn veelal kleine acties in hun eigen invloedssfeer. Om elkaar te kunnen ondersteunen zijn duo’s gemaakt. Zo kunnen ze elkaar versterken. Hierna organiseren wij periodiek in kleine groepen ‘ambassadeurs-update’ bijeenkomsten. Hier kunnen belemmeringen en mogelijkheden met elkaar besproken worden.”

Voor álle medewerkers

Na de ambassadeurstrainingen stonden de medewerkersdagen op de planning. Door corona zij deze echter niet doorgaan, waardoor ze nu gepland staan voor na de Bouwvak. “Wat we vooral belangrijk vinden, is dat veiligheid iets is van de héle organisatie. Deze medewerkersdagen zijn dan ook voor álle mensen van Nico de Bont,” legt Maarten uit. “Ook vóór de projecten van start gaan, dient er immers goed nagedacht te worden over de veiligheid in en op het werk. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.”

VIP-veiligheidswaarden

Als TBI-onderneming leren we van de ervaringen van andere TBI-bedrijven en sluiten we aan bij de veiligheidswaarden die breed gedragen worden. Daarvan afgeleid hebben we onze eigen VIP-veiligheidswaarden opgesteld:

  • We nemen onze eigen én onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • We bereiden ons goed voor en denken na over de risico’s.
  • We maken heldere afspraken en houden ons aan de regels.
  • We bespreken onveilige situaties met elkaar.
  • We stoppen onveilig werk direct!

Maarten: “Een aanvulling op de TBI-waarden is dat wij mogelijk onveilige situaties met elkaar bespreken en het niet alleen hebben over ‘elkaar aanspreken op onveilig gedrag’. Want veiligheid is soms complexer dan goed óf fout. Zaken signaleren en bespreekbaar maken is een groot goed.”

Veiligheid op 1!

Veiligheidsbewustzijn is ook belangrijk voor onderaannemers en opdrachtgevers. Iedereen heeft baat bij een veilig bouwproces. Beter nadenken én vooruitdenken over veiligheid levert uiteindelijk ook efficiencyvoordelen op en een beheersbaar proces volgens een reële planning. In de Governance Code, een samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zijn daarover al afspraken gemaakt. “Op termijn verwachten we ook van samenwerkingspartners dat ze minimaal voldoen aan trede 2 van de veiligheidsladder,” zegt Maarten daarover. Wij willen hen daar graag bij helpen. Het streven is uiteindelijk dat iedereen die voor of met ons werkt een VIP is. Het zou mooi zijn als we later in het programma ook opdrachtgevers mee kunnen nemen. Dat staat nog niet concreet omschreven in onze plannen maar die ambitie hebben we wel!”